Privacy statement

1 Definities

1.1 In deze privacy policy (“Policy”) hanteert Springer Media B.V., gevestigd aan de Walmolen 1 (3994 DL) te Houten, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 32107635, hier na ook aangeduid als “Springer”, “wij”, “ons” en “onze”) de volgende definities:

1.1.1     AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;
1.1.2     EPD: Elektronisch patiënten dossier;
1.1.3     EPD Leverancier: de leverancier van een EPD;
1.1.4     MijnBSL Account: een door Springer aangeboden mogelijkheid om door middel van inloggegevens in te loggen voor het gebruik van een dienst van Springer, bijvoorbeeld het gebruik van door Springer aangegeven NNN Producten;
1.1.5     NNN Pro Gebruiker: de gebruiker van NNN Pro, in dienst van of anderszins verbonden aan de NNN Pro Klant;
1.1.6     NNN Pro Klant: een klant van Springer die NNN Pro afneemt;
1.1.7     NNN Database: de database met classificaties op basis van NANDA, NIC en NOC, zoals gelicentieerd aan Springer en door Springer opgenomen in enkele NNN Producten;
1.1.8     NNN Apps: de door Springer aangeboden applicaties, geschikt voor installatie en gebruik op mobiele apparatuur, waarmee de NNN Database geraadpleegd kan worden;
1.1.9     NNN EPD: de mogelijkheid die Springer aan EPD Leveranciers biedt om de NNN Database, op verzoek van de klant van de EPD Leveranciers, te integreren in de software zoals aangeboden door deze EPD Leverancier aan haar klanten;
1.1.10   NNN Pro: de software die Springer ter beschikking stelt aan entiteiten in de zorg, zoals maar niet beperkt tot wijkverpleegkundigen, samenwerkingsverbanden van wijkverpleegkundigen, zorginstellingen, etc., waarin de NNN Database verwerkt is;
1.1.11   NNN Producten: de NNN Apps, NNN Studietool, NNN Pro en NNN EPD gezamenlijk;
1.1.12   NNN Studietool: de software die Springer ter beschikking stelt om te kunnen oefenen met de NNN Database;
1.1.13   Patiënten: de patiënten die onder zorg staan van de NNN Pro Klant en/of NNN Pro Gebruikers, en waarvan Persoonsgegevens in NNN Pro worden verwerkt;
1.1.14   Persoonsgegevens: alle informatie die betrekking heeft op een levend, natuurlijk persoon die daarmee direct of indirect geïdentificeerd kan worden, in het bijzonder een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiedata, of een online identificator;
1.1.15   Student: een gebruiker van de NNN Studietool;
1.1.16   Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt. Dit is een entiteit die namens de Verwerkingsverantwoordelijke (zie hierna) werkzaamheden uitvoert met betrekking tot Persoonsgegevens;
1.1.17   Verwerking: betekent elke handeling die betrekking heeft op Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of op andere wijze ter beschikking stellen of ander gebruik;
1.1.18   Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt. Dit is de entiteit waar iemand zich toe kan richten wanneer er vragen zijn over de Verwerking van zijn of haar Persoonsgegevens;
1.1.19   Website: de website die wordt onderhouden en geëxploiteerd door Springer in het kader van de NNN Producten, momenteel gelokaliseerd op https://nandanicnoc.bsl.nl/.

2 Springer

2.1   Springer is een dynamisch mediabedrijf in de gezondheidszorg, met een lange historie als medische uitgeverij. Springer handelt onder verschillende handelsnamen, zoals maar niet beperkt tot:

2.1.1   Bohn Stafleu van Loghum of BSL;
2.1.2   Springer Healthcare Benelux;
2.1.3   Springer Media;
2.1.4   Springer;
2.1.5   Nursing.
2.2   Onder de handelsnaam BSL biedt Springer de NNN Producten aan. Deze Policy wordt beschikbaar gesteld door Springer en is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens in verband met de NNN Producten, op de wijze zoals hierna aangegeven.
2.3   Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via de volgende contactgegevens:

Springer Media B.V.
Afdeling Klantenservice
Postbus 340
3990 GC Houten

E-mail: klantenservice@bsl.nl
Telefoon: 030 638 5250

2.4   Springer is onderdeel van de groep bedrijven die onder Springer Nature vallen. Voor deze groep van bedrijven is er een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt contact opnemen met de deze functionaris via privacy@bsl.nl.

3 Samenvatting van de Verwerking van Persoonsgegevens binnen de NNN Producten

3.1   Springer biedt vier NNN Producten aan. Springer is niet voor alle Verwerkingen van Persoonsgegevens binnen de NNN Producten de juiste partij om vragen aan te stellen of rechten tegen in te roepen. Om uit te leggen waar u terecht kunt, is hierna gedetailleerd opgenomen voor welke Verwerking van Persoonsgegevens, welke partij verantwoordelijk (en Verwerkingsverantwoordelijk) is. Meer informatie is te vinden in de artikelen in deze Policy waar naar wordt verwezen:

3.1.1   NNN Apps: door de NNN Apps worden geen Persoonsgegevens Verwerkt. Voor meer informatie, zie artikel 4 van deze Policy;
3.1.2   NNN Studietool: voor de Verwerking van Persoonsgegevens van gebruikers van de NNN Studietool is Springer Verwerkingsverantwoordelijke. Voor meer informatie over de Verwerking van Persoonsgegevens in de NNN Studietool, zie artikel 5 van deze Policy;
3.1.3   NNN EPD: voor de Verwerking van Persoonsgegevens binnen het door de EPD Leverancier aangeboden product, inclusief de NNN Database, is de partij die doel en middelen vaststelt voor de Verwerking van Persoonsgegevens in de software van de EPD Leverancier de Verwerkingsverantwoordelijke. Dit zal veelal de klant van de EPD Leverancier zijn, die middels de EPD Leverancier de NNN Database ter beschikking stelt. Springer is Verwerkingsverantwoordelijke voor de Persoonsgegevens die Springer verzamelt en verwerkt wanneer er producten en licenties worden afgenomen van Springer, bijvoorbeeld wanneer de EPD Leverancier dit doet voor haar klant of deze klant dit zelf afneemt bij Springer. Voor meer informatie, zie artikel 6 van deze Policy;
3.1.4   NNN Pro: voor de Verwerking van Persoonsgegevens van NNN Pro Klanten van Springer en NNN Pro Gebruikers van NNN Pro, is Springer Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de Verwerking van Persoonsgegevens binnen NNN Pro zelf, dus de Verwerking van Persoonsgegevens van Patiënten, is in beginsel de NNN Pro Klant van Springer of de NNN Pro Gebruiker van NNN Pro de Verwerkingsverantwoordelijke en is Springer de Verwerker namens die klant. Voor meer informatie, zie artikel 7 van deze Policy.

3.2   U bent, op basis van de wetgeving die op u van toepassing is en afhankelijk van uw gebruik van de NNN Producten, mogelijk gerechtigd om bepaalde rechten uit te oefenen met betrekking tot de Verwerking van uw Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in artikel 11 van deze Policy.

4 NNN Apps

4.1   De NNN Apps verzamelen of Verwerken geen Persoonsgegevens. De NNN Apps kunnen worden gedownload van de Google en Apple app stores. Een activatiecode kan worden aangeschaft in de BSL webshop.
4.2   Omdat er geen Persoonsgegevens worden Verwerkt door de NNN Apps, zijn de rechten en verplichtingen zoals uiteengezet in deze Policy niet van toepassing.
4.3   Wanneer een voucher wordt gekocht voor het ontsluiten van specifiek gebruik in de NNN Apps, dan valt de Verwerking van Persoonsgegevens die hieraan ten grondslag ligt onder de Springer Privacy Policy https://www.bsl.nl/privacy-statement.
4.4   Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat wanneer de NNN Apps worden gedownload uit de appstores, de aanbieders van deze appstores wel Persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Deze Persoonsgegevens worden echter niet verstrekt aan Springer.
4.5   Voor vragen over de NNN Apps, kan contact worden opgenomen met Springer via de details zoals genoemd in deze Policy.

5 NNN Studietool

5.1   Voor de Verwerking van Persoonsgegevens door Studenten van de NNN Studietool is Springer Verwerkingsverantwoordelijke.
5.2   De NNN Studietool kan worden gebruikt door middel van een MijnBSL Account. De Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van een MijnBSL Account, en dus ook het gebruik van de NNN Studietool met een dergelijk MijnBSL Account, wordt beschreven in de Springer Privacy Policy. De rechten en verplichtingen zoals uiteengezet in deze Policy zijn daarmee niet van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens van Studenten die de NNN Studietool afnemen van Springer.
5.3   Let op: de NNN Studietool is niet ingericht om Persoonsgegevens in te plaatsen of op te slaan. In de NNN Studietool worden ook geen Persoonsgegevens weergegeven. De casussen die worden aangereikt zijn fictief en niet gebaseerd op daadwerkelijk bestaande personen. Het is dan ook nadrukkelijk niet de bedoeling om, op welke wijze dan ook, Persoonsgegevens in de NNN Studietool te plaatsen, anders dan het gebruik van Persoonsgegevens om in te loggen middels een MijnBSL Account.

6 NNN EPD

6.1   Springer biedt EPD Leveranciers de mogelijkheid om de NNN Database in te voegen in een door deze EPD Leverancier aangeboden product. Voor de Verwerking van Persoonsgegevens binnen dit product, inclusief het gebruik van de NNN Database, is de partij die doel en middelen vaststelt voor de Verwerking van Persoonsgegevens in de software van de EPD Leverancier de Verwerkingsverantwoordelijke. Dit zal veelal de klant van de EPD Leverancier zijn. Deze persoon of instantie heeft de verplichting om zich aan u kenbaar te maken als Verwerkingsverantwoordelijke. Springer is geen Verwerkingsverantwoordelijke en ook geen Verwerker ten aanzien van deze Persoonsgegevens.
6.2   In afwijking van het volgende, is Springer Verwerkingsverantwoordelijke voor de Persoonsgegevens die Springer verzamelt en Verwerkt wanneer er producten en licenties direct worden afgenomen van Springer, bijvoorbeeld wanneer de EPD Leverancier dit doet voor haar klant of deze klant dit zelf afneemt bij Springer. Op deze Verwerking is de Springer Privacy Policy van toepassing.
6.3   Bij vragen over de Verwerking van Persoonsgegevens die plaatsvindt middels een door de EPD Leverancier aangeboden product, kunt u terecht bij de EPD Leverancier.

7 NNN Pro

7.1   Verwerkingsverantwoordelijke voor Persoonsgegevens van Patiënten – Voor de Verwerking van Persoonsgegevens binnen NNN Pro, dus de Verwerking van Persoonsgegevens van Patiënten die door de NNN Pro Klant en/of NNN Pro Gebruiker in NNN Pro worden geplaatst, is Springer niet de Verwerkingsverantwoordelijke. Springer bepaalt voor deze Verwerking namelijk niet het doel en de middelen.
7.2   Veelal zal de NNN Pro Klant van Springer de Verwerkingsverantwoordelijke zijn. Dat kan een zelfstandige zorgverlener zijn, zoals een wijkverpleegkundige, maar het kan ook een onderneming zijn die zorgverleners in dienst heeft. Deze persoon of instantie heeft de verplichting om zich aan u kenbaar te maken als Verwerkingsverantwoordelijke.
7.3   Springer, als Verwerker ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke NNN Pro Klant, biedt de NNN Pro Klant een verwerkersovereenkomst aan, waarin de afspraken over de Verwerking van Persoonsgegevens worden vastgelegd.
7.4   De rechten en verplichtingen zoals uiteengezet in deze policy zijn niet van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens van Patiënten door de NNN Pro Klant en/of NNN Pro Gebruiker. Bij vragen kan contact worden opgenomen met de NNN Pro Klant en/of NNN Pro Gebruiker, de partij die uw Persoonsgegevens invoert in NNN Pro.
7.5   Verwerkingsverantwoordelijke voor Persoonsgegevens NNN Pro Klant en/of NNN Pro Gebruiker – Voor de Verwerking van Persoonsgegevens van NNN Pro Klant en/of NNN Pro Gebruikers van NNN Pro is Springer Verwerkingsverantwoordelijke. Dit zijn de Persoonsgegevens die NNN Pro Klant en/of NNN Pro Gebruikers aan Springer verstrekken om gebruik te kunnen maken van NNN Pro. De details van deze Verwerking worden hierna uiteengezet. De rechten en verplichtingen zoals uiteengezet in deze Policy zijn van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens door de NNN Pro Klant en/of NNN Pro Gebruiker.
7.6   Persoonsgegevens – Om NNN Pro aan te kunnen bieden, Verwerken wij de volgende Persoonsgegevens van NNN Pro Klanten en/of NNN Pro Gebruikers:

7.6.1   Persoonsgegegevens die u aan ons verstrekt tijdens de aanschaf van NNN Pro waaronder Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, adresgegevens en betaalgegevens;
7.6.2   Contactgegevens die u aan ons verstrekt voor berichtverkeer (o.a: e-mailadres;
7.6.3   Gegevens ten aanzien van uw gebruik van NNN Pro. Tenzij anders aangegeven, is er geen wettelijke of contractuele verplichting om Persoonsgegevens te verstrekken. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van Persoonsgegevens ook geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Het niet verstrekken van Persoonsgegevens zou er in voorkomend geval voor kunnen zorgen dat wij de overeenkomst die we met u hebben gesloten, ten aanzien van het gebruik van NNN Pro, niet kunnen uitvoeren of dat wij NNN Pro niet (op optimale wijze) kunnen aanbieden.

7.7   Bron – Deze Persoonsgegevens worden verkregen via rechtstreeks contact met de NNN Pro Klant en/of NNN Pro Gebruiker. Er worden geen andere of publieke bronnen gebruikt, tenzij expliciet anderszins aangegeven.
7.8   Doeleinde – Wij Verwerken deze Persoonsgegevens om:

7.8.1   NNN Pro aan te bieden;
7.8.2   De overeenkomst met de NNN Pro Klant en/of NNN Pro Gebruiker uit te voeren;
7.8.3   Met de NNN Pro Klant en/of NNN Pro Gebruiker te communiceren;
7.8.4   NNN Pro en andere producten en diensten van Springer onder de aandacht te brengen en zowel deze diensten en producten als Springer verder te promoten;
7.8.5   Aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

7.9 Rechtsgrond – De Persoonsgegevens die we Verwerken na registratie voor het gebruik van NNN Pro, Verwerken we:

7.9.1   Ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten en om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
7.9.2   Ter uitvoering van ons gerechtvaardigd belang, waaronder ons belang bij het zo goed mogelijk aanbieden van NNN Pro, het uitvoeren van de overeenkomst die we met de NNN Pro Klant en/of NNN Pro Gebruiker hebben gesloten, de communicatie met de NNN Pro Klant en/of de NNN Pro Gebruiker te onderhouden, het onder de aandacht brengen van NNN Pro en onze andere producten en diensten, deze producten en diensten verder te promoten;
7.9.3   Om aan op ons rustende wettelijke verplichtingen te voldoen.
7.10   Retentie – De Persoonsgegevens Verwerken we:

7.10.1   Tot het einde van de overeenkomst die we met de NNN Pro Klant en/of NNN Pro Gebruiker hebben gesloten, en tot een periode van twee jaar daarna;
7.10.2   De Persoonsgegevens die we nodig hebben om aan onze fiscale bewaarplicht te voldoen bewaren we tot een periode van zeven jaar, tenzij de toepasselijke wet- en regelgeving ons verplicht tot langer bewaren.

8 Cookies

8.1   De NNN Producten maken gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Waar nodig wordt u om toestemming gevraagd voor het gebruik hiervan. U kunt meer lezen over de gebruikte cookies in de notificaties die u bij het gebruik van de NNN Producten krijgt en in het Springer Cookie Statement.

9 Ontvangers en (internationale) doorgifte

9.1   Persoonsgegevens worden (mogelijk) ontvangen door de volgende (categorieën van) ontvangers:

9.1.1   De partijen die wij inschakelen om diensten aan ons te verlenen, zoals de partij die onze data host, de beveiliging en onderhoud van de NNN Producten regelt en de bedrijven die we inschakelen om contact met u te onderhouden;
9.1.2   Partners waar wij mee samenwerken om onze NNN Producten te leveren;

10 Derde partijen

10.1   Content en diensten van derde partijen:

10.1.1   Links naar website van derde partijen – Onze Website omvat hyperlinks naar websites van derden. Springer is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de verzameling van Persoonsgegevens op deze websites. Raadpleeg s.v.p. de privacy policy van de betreffende websites om meer informatie te verkrijgen over de activiteiten van deze websites op het gebied van het Verwerken van Persoonsgegevens.;
10.1.2   Google Analytics – Ten behoeve van statistische analyse gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst die wordt geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”), om informatie te verzamelen over de NNN Producten. Meer informatie hierover is te vinden in de Springer Privacy Policy https://www.bsl.nl/privacy-statement.

11 Beveiliging

11.1 Springer treft passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Enkele voorbeelden van dergelijke maatregelen:

11.1.1   onze beveiligings- en privacy policy worden periodiek nagekeken en verbeterd waar nodig;
11.1.2   alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot Persoonsgegevens;
11.1.3   Certificaten voor de beveiliging van Persoonsgegevens worden behaald en onderhouden.

12 Uw rechten

12.1   Afhankelijk van de situatie heeft u de navolgende rechten. Deze kunt u inroepen ten opzichte van Springer in de situaties waarin Springer de Verwerkingsverantwoordelijke is. Is een andere partij of persoon de Verwerkingsverantwoordelijke, dan kunt u die partij of persoon benaderen:

12.1.1   Het recht om inzage te vragen in de Persoonsgegevens;
12.1.2   Het recht om de rectificatie van Persoonsgegevens te vragen;
12.1.3   Het recht om verwijdering van de Persoonsgegevens te vragen;
12.1.4   Het recht om te vragen of de Verwerking beperkt kan worden;
12.1.5   Het recht om tegen de Verwerking bezwaar te maken;
12.1.6   Het recht op dataportabiliteit;
12.1.7   Waar de Verwerking gebaseerd is op toestemming: het recht om de toestemming op ieder moment in te trekken, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de rechtmatigheid van de Verwerking vóór deze intrekking;
12.1.8   Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

12.2 Wij gebruiken uw Persoonsgegevens niet om op geautomatiseerde Verwerking gebaseerde besluiten te nemen waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treffen.

13 Website

13.1 De NNN Producten worden gepresenteerd op de Website, zoals onderhouden door Springer. De Verwerking van Persoonsgegevens op de Website wordt uiteengezet in de Springer Privacy Policy.

14 Vragen

14.1   Mocht u vragen, zorgen of opmerkingen hebben over deze privacy policy of vragen hebben over uw Persoonsgegevens in de situaties waarin Springer Verwerkingsverantwoordelijke is, of over de NNN Producten, neem dan contact op met Springer of stuur een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze gegevens vindt u aan het begin van deze Policy.
14.2   Heeft u vragen over de Verwerking van Persoonsgegevens binnen NNN Pro, waarvoor Springer Verwerker is namens een NNN Pro Klant of NNN Pro Gebruiker, dan kunt u de NNN Pro Klant of NNN Pro Gebruiker benaderen. Heeft u vragen over het gebruik van NNN EPD, dan kunt u terecht bij de EPD Leverancier.
14.3   De Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, door contact op te nemen met ons via privacy@bsl.nl, worden Verwerkt om uw verzoek te behandelen en zullen gewist worden zodra aan dit verzoek is voldaan. Indien dit niet het geval is, zullen we het Verwerken van de betreffende Persoonsgegevens beperken overeenkomstig de wettelijke bewaarvereisten.

15 Wijzigingen in deze policy

15.1   Wij behouden ons het recht voor om deze Policy van tijd tot tijd te wijzigen. Bezoek de Websites regelmatig en raadpleeg onze meest recente Policy. Deze Policy is voor het laatst geüpdate op: 4 juli 2020.